Nyheter

från vår man i Stadsdelsnämnden

På länken finns den detaljplan som kommentaren som följer berör. Detaljplan för Smedsbacken 25 m.fl.

Mitt särskilda uttalande på torsdag lyder innan övriga i oppositionen tyckt till:

Förvaltningens svar är bra. Förvaltningen anger i sitt svar att detaljplanens syfte och huvuddrag är att möjliggöra en utveckling av fastigheten Smedsbacken 25 med till- och påbyggnad av befintlig byggnad och terrass för kontorsändamål och centrumändamål i bottenvåningar mot gata och förplats. Vi vänder oss dock mot att förvaltningen samtidigt lyfter fram att ett andra syfte är att utveckla Tegeluddsvägen från en trafikled till ett urbant gaturum som om detta vore likvärdigt. Detta kan på sin höjd ses som en positiv bieffekt av vad planen visar. Det vore viktigare att påpeka att planen innebär en stor förändring av befintligt uttryck på platsen än det förändrade gaturummet.

Vi ser vikt i att inte ändra områdets mycket uppskattade karaktär av funktionalism och direkt närhet till naturvärden genom alltför omfattande byggnation på höjden och genom förtätning.

Med uppförandet av Ordonnansen 5 färskt i minnet kan det konstateras att ett alltför hårdhänt ingrepp i Gärdets i övrigt homogena byggnation möter stort motstånd och liten förståelse från boende i området. Som förtroendevald och representant för politiken möts man frekvent av frustration och uppgivenhet över hur utebliven dialog i samband med beslut om uppförandet av Ordonnansen 5 lämnat ett dominant avtryck i hela Gärdeshöjdens sammanhang. Boende och besökande ger i princip samfällt uttryck för att denna nybyggnation fått ett alltför stort utrymme både avseende omfattning, förtätning och höjd. Byggnaden har blivit ett nytt landmärke som sticker ut på avstånd och även givit Gärdeshöjden en förändrad karaktär i dess omedelbara närhet. Förändringen ses i huvudsak som negativ.

Att inte ta hänsyn till de kringboendes upplevelser av tidigare nybyggnation i området vid hantering av Smedsbacken 25 vore olyckligt. Speciellt utifrån det faktum att det handlar om kontorsutrymmen och inte bostäder.

En upprustning av byggnaderna utmed Tegeluddsvägen och att denna tillåts bryta mot området i övrigt är inget som, i sig, väcker motstånd. Det ses istället som något positivt och välkommet. Förändringen får dock inte, som nämnts tidigare, ges en dominerande roll. Totalhöjden på tillbygget inte får tillåtas resa sig över omgivande byggnader. BP-huset bör här utgöra rättesnöre.

Vi vänder oss specifikt emot den extra höjd som planeras i KM-husets norra del. Denna, den höga norra delen av KM-huset i kombination med den planerade generella påbyggnaden av KM-huset samt förtätningen mot spridningsområdet i slänten mot Smedsbacksgatan genom uppförande av ett högt gårdshus leder bedömt till ett mycket dominerande uttryck motsvarande det Ordonnansen 5 fått. Detta ses inte som en önskvärd utveckling av området. Planförslaget behöver justeras till att harmonisera med befintlig byggnation genom ett mindre avtryck.

Dagens vy av Gärdeshöjden kommer med liggande förslag få ett helt annat utseende från Fri-, och Värtahamnen. Byggnadens höjd kommer dölja befintligt utseende och inte kunna anses harmonisera med omgivande byggnation.

Förtätningen, genom uppförande av en huskropp på innergården innanför befintlig byggnad, bedöms kraftigt komma störa spridningsområdet som utgörs av slänten mellan Smedsbacken 25 och fastigheterna utmed Smedsbacksgatan. Idag finns där ett rikt fågel- och djurliv med bl.a. småvilt, rådjur och räv. Det är en lika liten som viktig yta för dessa att samsas på. Med nuvarande utformning av gårdshuset kommer, utan tvekan, oönskade störningar uppstå.

Idag medger befintliga huskroppar invid spridningsområdet redan en mycket begränsad mängd direkt solljus vilket tydligt anges i underlaget. Det gör att slänten i huvudsak kommit att bestå av ett vildvuxet och högrest trädbestånd. Undervegetationen är i det närmaste obefintlig i spridningsområdet varför åtgärder för att säkra biologiskmångfald primärt sker genom att låta nedfallna träd och grenar ligga kvar på marken. Syftet är att skapa annat än lera och löv för insekters väl. Skulle gårdshuset tillåtas byggas till den höjd som planerna visar, bl.a. i Figur 31 s.40 – översiktsbild på ny och befintlig bebyggelse av Wester+Elsner, så kommer detta få stor inverkan på insläppet av solljus. Ett faktum som inte framgår i underlagets solstudier med början på sidan 58. Slänten behöver mer, inte mindre direkt solljus tex genom gallring av träd.

Vi anser mot bakgrund av ovanstående inte att den från KM-husets ursprungliga utformning avvikande gestaltningen av påbyggnaden är rätt väg att gå för området och vi ser inte någon anledning att gå vidare med nuvarande utformning av tillbyggnaden. Vi anser att förtätning av stadens byggnation på bekostnad av övriga kvalitéer i området kan tillåtas utgå ifrån ett behov av bostäder men inte som i detta fall av kontor.

/Magnus Granath