Förbundsstämma för Moderaterna i Stockholms stad

Idag avslutades förbundsstämman för Moderaterna i Stockholms stad och Gärdesmoderaterna närvarade och försvarade våra motioner.

I gott sällskap av representanter från samtliga moderata lokalföreningar i Stockholm så närvarade idag Gärdesmoderaterna årets förbundsstämman. Detta är ett bra tillfälle att vara med och påverka Moderaternas politik samtidigt som man under trevliga former träffar andra moderater.

Gärdesmoderaterna hade inkommit med flera motioner som togs upp under stämman. I år har vi från Gärdet valt att ta upp trafikpolitiken som huvudfråga. Vi anser att Moderaterna bör ha en hållbar och trafikneutral trafikpolitik. Vi anser alltså att:

  • Moderaterna ska verka för en teknikneutral trafikpolitik där bilen, liksom cykeln och kollektivtrafiken, även i fortsättningen kommer att vara ett naturligt inslag i Stockholmstrafiken
  • Befintliga parkeringsplatser för bilar i innerstaden ska värnas
  • Vägarbeten ska genomföras etappvis och parallella byggarbeten på centrala vägar i en stadsdel så långt det är möjligt undvik

Detta är viktigt för att Stockholm ska få en trafikpolitik som såväl är hållbar på lång som kort sikt. Det är viktigt därför att vi ska se till alla trafikslag, ha en trafikpolitik som utvecklas miljövänligt men med sund omsorg om ekonomin och skapa förutsättningar för näringsliv i hela staden.